Przeglądy okresowe

Przeglądy okresowe budynków dji1541189372797a.jpg

Świadczymy usługi w zakresie:

przeglądy okresowe budynków w zakresie:

 • konstrukcyjno - budowlanym

    - półroczne
    - roczne
    - pięcioletnie

 • instalacyjnym
 • elektrycznym
 • wentylacji kominów
 • instalacji gazowych

Pamiętaj o konieczności przeprowadzania przeglądów okresowych.

 

Przeglądy Okresowe Budynków - Prawo Budowlane Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 wraz z późniejszymi poprawkami.

"Art. 61. Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany: 1) utrzymywać i użytkować obiekt zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 ust. 2; 2) zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych odziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi,zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Art. 62. 1. Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli: 1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego: a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych); 2) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów;"

Po kontroli sporządzamy szczegółowy protokół zawierający:

 • - Dokumentacje fotograficzną,
 • - Zalecenia i sposób wykonania niezbędnych napraw oraz remontów,
 • - Określam stopnień zużycia obiektu,

Koszty przeglądów / kontroli:

Koszt kalkulowany jest indywidualnie w zależności od wielkości obiektu, elementów podlegających kontroli oraz od ilości obiektów.

 

Półroczne

Półroczny przegląd budowlany należy  przeprowadzić, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada w przypadku wszystkich budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2, oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000m2.

Ustawodawca nie wyłączył z tego obowiązku budynków mieszkalnych wielorodzinnych.

 

Roczne

Roczny przegląd budowlany  polega na sprawdzeniu i ocenie stanu technicznego:

 • elementów budynku, budowli
  i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
 • instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
 • instalacji gazowych oraz przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych.

Szczególnej kontroli podlegają:

 • elewacyjne warstwy przegród zewnętrznych oraz elementy ścian zewnętrznych, balustrady loggii
  i balkonów,
 • urządzenia i instalacje zamocowane do ścian i dachu budynku,
 • pokrycie dachów i daszków okapowych,
 • odwodnienie dachu, daszków
  i obróbek blacharskich,
 • instalacje centralnego ogrzewania,
 • instalacje ciepłej i zimnej wody,
 • zabezpieczenia przeciwpożarowe budynku,
 • przejścia przyłączy instalacji przez ściany budynku.

 

Pięcioletnie

Pięcioletni przegląd budowlany, polega na sprawdzeniu stanu technicznego oraz przydatności do użytkowania:

 • obiektu budowlanego,
 • estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia,
 • na badaniu instalacji elektrycznej
  i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń,
 • osprzętu,
 • zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń,
 • oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

W toku kontroli szczegółowym sprawdzeniem należy objąć stan techniczny:

 • zewnętrznych warstw przegród zewnętrznych, elementów ścian zewnętrznych, balustrad, loggii
  i balkonów,
 • urządzeń zamocowanych do ścian
  i dachu budynku,
 • elementów odwodnienia budynku oraz obróbek blacharskich,
 • pokryć dachowych,
 • instalacji centralnego ogrzewania
  i ciepłej wody użytkowej,
 • urządzeń stanowiących zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku,
 • elementów instalacji kanalizacyjnej odprowadzających ścieki z budynku,
 • przejść przyłączy instalacyjnych przez ściany budynku.

2010-2022 © Kierownik budowy Kraków, Odbiory Mieszkań Kraków

stat4u